Klein Grond BezitLandarbeidersvereniging Dirksland
 

Privacy Policy.

Vereniging ter bevordering van de verkrijging van ontroerend goed door landarbeiders te Dirksland. ( Klein Grond Bezit ).

De vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In de Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Het bestuur doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

KGB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy.

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor verwerking van uw persoonsgegevens.

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

• Op de hoogte zijn van uw rechten ontrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze te respecteren.

• Als KGB zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze PP, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst kan dit schriftelijk via de contactgegevens onder aan deze brief.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, ereleden en leden van verdienste.

Persoonsgegevens van bovenstaande leden worden door de KGB verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

a. Administratie doeleinde door de secretaris.

b. Administratie doeleinde door de penningmeester.

c. Communicatie over de vereniging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

a. De overeen gekomen huurovereenkomst.

b. Het lidmaatschap van de vereniging.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de KGB de volgende persoonsgegevens van u vragen:

§ Voornaam

§ Tussenvoegsel

§ Achternaam

§ Adres

§ Postcode

§ Woonplaats

§ Telefoonnummer

§ e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de KGB opgeslagen ten behoeve van boven genoemde verwerking voor de periode gedurende looptijd van de huurovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 3 jaar.

Persoonsgegevens van de bestuursleden worden door de KGB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

a. communicatie over de vereniging.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinde.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarige.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minder jarige (16 jaar):

Indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaar termijn.

De KGB bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging.

Wij hebben passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen, tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

a. Alle personen die namens de KGB van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

b. We hanteren een gebruikersnaam en een wachtwoordbeleid op al onze systemen.

c. We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

d. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten ontrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan vernoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze in te trekken.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct schriftelijk contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op gebied van privacybescherming.

Vragen.

Als u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of opmerkingen heeft , neemt dan schriftelijk contact met ons op.

Contact gegevens:

Klein Grond Bezit Dirksland

Oranjelaan 25

3247 AL Dirksland

kgb-dirksland @live.nl